Ochrana osobních údajů

Umbrellaline 2010 s.r.o.

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( dále jen “GDPR” ). GDPR stanovuje pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a pravidla týkající se volného pohybu osobních údajů a chrání základní práva a svobody fyzických osob, zejména jejich právo na ochranu osobních údajů. GDPR se vztahuje na zpracování osobníchúdajů v souvislosti s činnostmi provozovny správce v EU bez ohledu na to, zda zpracování probíhá v EU či mimo ni.

 

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě ( dále jen „subjekt údajů“ ). Jde zejména o jméno, příjmení, datum narození, adresu, telefon, email, IP adresu, bankovní účet, apod.

 

Zpracování je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 

Správce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení;

 

Správcem osobních údajů, které jsou zpracovávany v souvislosti s nákupem a prodejem zboží na adrese : Zengrova 2990/32a, Ostrava-Vítkovice, PSČ: 703 00

umbrellaline 2010 s.r.o.

IČO: 03874851

se sídlem Kopaniny 917/10, Ostrava Mariánské Hory, PSČ: 709 00

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp.zn.C 61686  

email: uni.holding@seznam.cz

telefon:774179797

( dále jen “umbrellaline” ).

 

umbrellaline 2010 s.r.o. žádá subjetk údajů o poskytnutí osobních údajů v souvislosti s nákupem a prodejem zboží na základě, které vzniká subjektu údajů oprávnění využívat nákup a prodej zboží, jehož provozovatelem je umbrellaline .

 

Společnost umbrellaline 2010 s.r.o. dodržuje všechny zásady GDPR:

osobní údaje jsou ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem
osobní údaje jsou shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný
osobní údaje jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu,         pro který jsou zpracovávány
osobní údaje jsou přesné a aktualizované; byla přijata veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které jsou zpracovávany, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny
osobní údaje jsou uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány
osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a přednáhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

Společnost umbrellaline 2010 s.r.o. zpracovává osobní údaje jen pokud

zpracování je nezbytné pro nákup a prodej zboží, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů. Společnost umbrellaline 2010 s.r.o. zpracovává osobní údaje za účelem nákupu a prodeje zboží. Jde o tyto osobní a právnické údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, fakturační adresa, název společnosti, IČO, DIČ, adresa sídla společnosti, e-mail, telefon, platební informace. Osobní údaje zpracovávané na základě tohoto důvodu budou uloženy po dobu trvání obchodního vztahu.
zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. umbrellaline zpracovává osobní údaje za účelem plnění daňových, účetních a jiných povinností vyplývajících z platných právních předpisů. Jde o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, fakturační adresa, platební informace, název společnosti, adresa sídla společnosti, IČO, DIČ, e-mail, telefon . Osobní údaje zpracovávané na základě tohoto důvodu budou uloženy po dobu, která je určená v daňových či jiných platných právních předpisech, které je umbrellalinepovinna dodržovat a ze kterých jí vyplývají právní povinnosti.

 

Společnost umbrellaline 2010 s.r.o. zajišťuje bezpečnost zpracovávaných osobních údajů za pomoci řady technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a přednáhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, zejména uložením písemných dokumentů, jejíchž obsahem jsou i osobní údaje v uzamykatelné skříni a v počítači jsou chráněny osobní údaje heslem,.

 

Práva subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

 

Subjekt údajů má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. ed udělením souhlasu byl o uvedeném právu subjekt údajů informován a odvolat souhlas je stejně snadné jako jej poskytnout.
Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.
Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Praha 7, Pplk. Sochora 27, PSČ: 170 00.
Subjekt údajů má právo na informace o účelu zpracování osobních údajů, pokud je umbrellaline hodlá zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny a na informace o tomto jiném účelu a další nezbytné informace, a to ještě před uvedeným zpracováním pro jiný účel.
Subjekt údajů má právo být informován o prvním sdělení osobních údajů jinému oprávněnému příjemci.  
Subjekt údajů má právo být informován o skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a o postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledkůtakového zpracování pro subjekt údajů.
Subjekt údajů má právo na potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány umbrellaline a pokud ano, poskytne umbrellaline kopii zpracovávanýchosobních údajů.

 

Společnost umbrellaline 2010 s.r.o. má povinnost u každé žádosti subjektu údajů ověřit totožnost žadatele, jestli se skutečně jedná o daný subjekt údajů, jinak žadateli požadované informace poskytnuty nebudou, žádost bude odmítnuta. Žádost bude posouzena, zpracována a bude na ní odpovězeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce poté, co byla žádost doručena.

 

Společnost umbrellaline 2010 s.r.o. osobní údaje sdílí s třetími osobami v rozsahu nezbytném pro splnění výzev státních orgánů, nařízení soudu či příslušného právního předpisu a za účelem obhajoby před nároky vznesenými třetími stranami. Společnost umbrellaline 2010 s.r.o. osobní údaje sdílí s třetími osobami i v případě, že subjekt údajů k tomu udělil souhlas.

 

umbrellaline poskytuje informace o zpracování osobních údajů subjektům údajů písemně nebo                v elektronické formě. Pokud si to subjekt údajů vyžádá, mohou být informace poskytnuty ústně, a to za předpokladu, že identita subjektu údajů je prokázána. umbrellaline poskytuje informace bezplatně. Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může umbrellaline buď

​​uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovanýchúkonů; nebo
odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud má umbrellaline důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost                 o informace, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

 

V Ostravě dne 25.5.2018

 

 

 

…………………………………………….

Umbrellaline 2010 s.r.o.

Ingrid Wagner, jednatelka

​​stránka 33

Chcete pomoct s objednávkou?

Neváhejte nám zavolat, každý pracovní den od 10:00 do 17:00

+420 734 129 224